ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ชเวดากอง พระธาตุอินทร์แขวน
เที่ยวพม่า

ย่างกุ้ง– พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – หงสาวดี – พระธาตุอินทร์แขวน

พม่า เป็นเมืองพุทธที่มีวัดเก่าแก่มากมาย และมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนนิยมไปกราบไว้ ทัวร์ดอยมีโปรแกรมมานำเสนอกับท่าน

แนะนำโปรแกรมท่องเที่ยวพม่า

วันแรก

กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

08.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศชั้น 4 ประตู  4  เคาน์เตอร์ .... สายการบิน เมียนมาร์แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ของทางบริษัท ฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่าน
10.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยเที่ยวบินที่ 334
10.45 น. ถึงสนามบินเมงกาลาดอน กรุงย่างกุ้ง (เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) หลังจากผ่านพิธีการทางศุลกากร หลังจากนั้นนำทุกท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ก่อนออกเดินทางไปชมเมืองหลวงของประเทศพม่า หลังจากนั้นนำท่านไปยัง ภัตราคารการะเวก (Karaweik Hall) ภัตราคารกลางน้ำที่ย่างกุ้งให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ก่อนเดินทางไปยัง พระเจดีย์ สุเล ( Sule Pagada ) องค์พระเจดีย์สูงถึง 157 ฟุตตั้งอยู่ใจกลางกรุงย่างกุ้ง สร้างอุทิศให้แก่สุเลนัต หนึ่งในสี่นัตที่เกี่ยวข้องกับตำนานของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง นำท่านไปซื้อของยังตลาดสก๊อต หรือ ตลาดโบโจ๊ก
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

บ่าย ตลาดสก๊อต หรือ ตลาดโบโจ๊ก อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดโบโจ๊ก (Bogyoke Market) ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าความหลากหลายของสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายราคาถูก อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝีมือ เช่น ผ้าปูโต๊ะที่มีความสวยงามและราคาถูกมาก ผ้าโสร่งหญิงชายที่มีลวดลายงามมาก หลังจากนั้นนำท่านจากนั้น นำกราบนมัสการพระบรมธาตุชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่าซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่าและชาวต่างชาติมากมายที่พากันเที่ยวชม และนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสายกล่าวกันว่าทองคำที่ใช้ในการก่อสร้าง และซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้มีจำนวนมากมายมหาศาลกว่าทองคำที่เก็บอยู่ธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก ท่านจะประทับใจในความงดงามของพระมหาเจดีย์แห่งนี้ในยามเย็น จนทำให้ท่านเกิดปิติในพุทธบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างน่าประหลาดใจ ชมพระอาทิตย์ตกดินที่พระมหาเจดีย์ที่มีความสวยงามให้ท่านประทัยใจในความงามของเจดีย์
ค่ำ หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
วันที่สอง ย่างกุ้ง – หงสาวดี - เมืองไจ๊ทีโย  
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก ก่อนนำท่านเดินทางสู่เมืองหงสาวดี(BAGO) ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 80 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง หลังจากถึงเมืองหงสาวดีแล้ว นำท่านชมนำท่านชม พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับ นั่งโดยรอบทิศประกอบด้วยสมเด็จพระสมณโคตมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์ คือ พระพุทธเจ้าโกนาคม์(ทิศใต้) พระพุทธเจ้ากกุสันธะ (ทิศตะวันออก) และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ จากนั้นชมวัดพระนอนชเวตาเลียง (Shwethalyaung Pagoda) พระนอนที่สำคัญของหงสาวดี

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

 

บ่าย นำท่านเดินทางชม นำท่านนมัสการเจดีย์ชเวมอดอ (Shwemawdaw Pagoda) คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา ซึ่งเป็นเจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี และยังเป็นที่เคารพสักการะของชาวมอญและพม่ามาช้านาน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองไจ๊ทีโย(kyaikhtiyo) (พระธาตุอินทร์แขวน) ถึงบริเวณเชิงเขา นำท่านเปลี่ยนรถเป็นรถปิคอัพเพื่อเดินทางขึ้นเขา และในระหว่างทางขึ้นเขา ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ เมื่อถึงยอดดอย นำท่านเดิน (หรือนั่งเสลี่ยงท่านละ 17 USD ) ต่อไปยังองค์พระธาตุ ซึ่งเป็นองค์เจดีย์ขนาดเล็ก (สูง 5.5 เมตร) พระธาตุอินทร์แขวนตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่ปิดทองทั้งองค์ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาอย่างหมิ่นเหม่ดูคล้ายว่าจะตกลงไปในหุบเหวได้ทุกขณะพระธาตุอินทร์แขวนนี้นับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า เป็นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา คำจันทร์ ที่แต่งวรรณกรรมเรื่อง “เจ้าจันทร์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน” หลังจากนั้นเปลี่ยนสถานที่ชมพระอาทิตย์ตกดิน จากชเวดากอง มาเป็นเขาไจ๊ทีโย ซึ่งมีความสวยงามมากไม่แพ้กัน  
ค่ำ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 3

เมืองไจ๊ทีโย – หงสาวดี - ย่างกุ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังจากนั้นเชิญท่านไหว้พระและชมทัศนียภาพยามเช้าบนพระธาตุอินทร์แขวน ตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางลงสู่ที่จอดรถปิคอัพ เพื่อเดินทางสู่หงสาวดี
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
บ่าย นำท่านเข้าสู่ที่พัก
วันที่ 4

 ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

หลังจากนั้นนำท่านไปยังเต็นท์ผู้ประสบภัยพายุไซโคลนนาร์กิสเพื่อบริจาคสิ่งของให้แก่ผู้ประสบภัย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

นำทุกท่านไปยังสนามบินเมกาลาดอน ย่างกุ้ง

18.00 ถึงโรงแรมที่พัก รับประทานอาหารเย็นกัน
พักผ่อนนอนหลับกันตามสบาย
วันที่ 5 เลห์ Leh –  นิวเดลี New Delhi- กรุงเทพฯ Bangkok
16.45 รับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางสู่สนามบินเลห์
18.45 ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการเมียนมาร์แอร์เวย์  เที่ยวบินที่ 333
20.00 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...และประทับใจ
พาไปชม Jama Masjid เป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดของอินเดีย สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1656 โดยกษัตริย์ Shah Jahan ( ผู้ที่สร้างทัชมาฮาล ) จามามัสยิด เป็นมัสยิดที่ใหญ่และสวยงาม ภายในมีที่นั่งสำหรับคน 20,000 คน
เวลาเหลือพาชอปปิ้งย่านการค้า JanPath 
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ เดินทางกลับเข้าท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธี 
00.50 น. ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธี
06.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ