สิบสองปันนา  เชียงรุ้ง ชาวไต  ล่องเรือแม่น้ำโขง เรือเจ้าชายแม่น้ำโขง เที่ยวสิบสองปันนา ทัวร์สิบสองปันนา เรือไปสิบสองปันนา กาหลั่นป้า

หน้าแรก...ทัวร์ดอย      ติดต่อกับเรา :  kiwlom@yahoo.com      |     02-3472096

   เที่ยวสิบสองปันนา


คลิกฟังเพลงที่เธอร้อง

โปรแกรม 2 คืน  / 3 วัน กรุงเทพฯ - เชียงรุ้ง- กรุงเทพฯ  ( ไปเครื่อง - กลับเครื่อง )

กำหนดการเดินทาง

เดินทาง ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี / 2 ท่าน เดินทางได้ทันที ( เที่ยวเฉพาะกลุ่มส่วนตัว)

รายละเอียดโปรแกรม      ( เที่ยวได้ตลอดทั้งปี ไกด์ไทลื้อ พูดภาษาไทย)    คลิกตรวจสอบที่นั่งว่าง

วันที่ 1

กรุงเทพ ฯ – เชียงรุ้ง (สิบสองปันนา) 

10.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน Bangkok Airways มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกจนถึงส่งขึ้นเครื่อง

11.40 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Bangkok Airways เที่ยวบินที่ PG628 แวะรับผู้โดยสารที่เชียงใหม่

13.40 น.

ออกเดินทางจากเชียงใหม่มุ่งสู่สิบสองปันนา จีน  เครื่องบินเป็นเครื่องบินใบพัดเหมือนดังในภาพ ข้อดีคือบินด้วยเพดานบินไม่สูงมากนักทำให้นักท่องเที่ยวได้ชมทัศนียภาพของภูมิประเทศเบื้องล่างได้อย่างจุใจ ภูมิประเทศเบื้องล่างเต็มไปด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อน และเห็นแม่น้ำโขงไหลตัดผ่านไปกลางขุนเขา เครื่องบินจะบินเหนือแม่น้ำโขงในเขตน่านฟ้าประเทศลาว

 
เดินทางโดยเครื่องลบินลำนี้                                                                  

16.10 น.

เดินทางถึงสนามบินเมืองเชียงรุ้ง เข้าสู่อาคารผู้โดยสารขาเข้า เข้าแถวตรวจหนังสือเดินทาง หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้วเดินออกมายังประตูทางออกซึ่งมีช่องทางเดียว  ที่ทางออกมีเจ้าหน้าที่ชูป้ายคอยต้อนรับ พา เข้าสู่โรงแรมที่พัก GOOD CHANCE HOTEL หรือเทียบเท่า


พักที่โรงแรมนี้ ห้องแบบนี้

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร พาท่านกลับที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือชอปปิ้งที่ศูนย์การค้าซึ่งอยู่ใกล้ๆ กับโรงแรม มีห้างให้เดินชมสินค้า หรือจะเดินชมย่านธุรกิจ ดูวิถีชีวิตในเมืองก็ได้

วันที่ 2

ตลาดเช้าไทลื้อ - หมู่บ้านกาหลั่นป้า – กระเช้าข้ามแม่น้ำโขง - สวนลิง - สวนป่าดงดิบ - สวนนกยูง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านชอปปิ้งตลาดเช้าไทลื้อ จากนั้นพาท่านนั่งรถโค๊ชวิ่งเลาะไปตามริมแม่น้ำล้านช้าง หรือแม่น้ำโขงนั่นเอง ตลอดเส้นทางจะได้เห็นทัศนียภาพที่สวยงามของสองฝั่งแม่น้ำซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญ  ชมหมู่บ้านกาหลั่นป้า  เป็นหมู่บ้านไทยลื้อธรรมชาติที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของพี่น้องไทยปันนา (ไทลื้อ) พร้อมชมตลาดนัดของชนเผ่าน้อย และวัดไทลื้อ

  
ชมภาพเที่ยวหมู่บ้านกาหลั่นป้า คลิกที่นี่

กลับจากหมู่บ้านกาหลั่นป้า พานั่งกระเช้าข้ามแม่น้ำโขงไปยังภูเขาลิง  ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ที่จุดชมวิวจะเห็นเมืองเชียงรุ้งในที่ราบลุ่มที่กว้างใหญ่ริมแม่น้ำล้านช้าง ( แม่น้ำโขง ) ภูเขาลิงแห่งนี้เป็นศูนย์วิจัย และดูแลเกี่ยวกับลิง มีลิงหายากที่น่าสนใจคือลิงจิ๋ว และลิงเผือกที่หายากที่สุดในโลกด้วย

  
ชมภาพ คลิกที่นี่

 เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

พาท่านเดินทางสู่สวนป่าดงดิบ ซี่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด ที่นี่มีหมู่บ้านชาวเขาที่เก่าแก่ ชมการแสดงทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจหลายกิจกรรม หนุ่มๆ จะถูกสาวในหมู่บ้านจับแต่งงานทุกคน แต่งเป็นพิธีเฉยๆ เอากลับมาไม่ได้หรอก  จากบ้านหมุ่บ้านวัฒนธรรมพาไปชมสวนนกยูงเป็นสวนเปิดที่ปล่อยนกยูงไว้ในธรรมชาติ เมื่อถึงเวลาให้อาหารจะมีเจ้าหน้าที่เป่านกหวีดเรียก สักเดี๋ยวก็จะมีนกยูงบินออกมาจากป่าเป็นจำนวนมากเพื่อลงมากินอาหาร  เมืองเชียงรุ้งมีนกยูงมากจนเป็นชื่อเรียกว่าเมืองนกยูง   ปิดท้ายด้วยการชมการแสดงสัตว์แสนรู้

 
ภาพเที่ยวสวนป่าดิบ ชมสวนนกยูง   คลิกที่นี่ครับ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังจากนั้นนำท่านไปเยี่ยมชมสถาบันเผยแพร่สมุนไพรไทลื้อ ผ่อนคลายกับการทดลองนวดฝ่าเท้าและแช่เท้าด้วยสมุนไพรไทยลื้อที่ขึ้นชื่อของเมืองสิบสองปันนา 

กลับสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือชอปปิ้งที่ศูนย์การค้า หรือจะไปเดินเที่ยวตลาดกลางคืนที่ริมแม่น้ำล้านช้างก็ได้ซึ่งอยู่ใกล้ๆ

  

วันที่ 3

สวนม่านทิง – เจดีย์แปดเหลี่ยม – วัดป่าเจ – สถาบันเผยแพร่สมุนไพรไทยลื้อ - สนามบินเชียงรุ้ง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.

หลังอาหารพาท่านเที่ยวชมวัดป่าเจ และสวนบ้านทิง ซึ่งสวนแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของพระราชวังของกษัตริย์เชียงรุ้งในอดีต  ในปัจจุบันได้ปรับปรุงให้เป็นสวนที่สวยงาม ภายในมีสวนนกยูง มีอนุสาวรีย์โจวเอินไหล และเจดีย์แปดเหลี่ยมซึ่งสร้างขึ้นในปี คศ. 1701 ภายในมีการแสดงทางวัฒนธรรมเช่นรำนกยูงที่สวยงามของสาวเชียงรุ้ง  และที่นี่ยังเป็นแหล่งรวบรวมชาคุณภาพดีของแต่ละมณฑลของจีน นักท่องเที่ยวจะได้ชิมชาและซื้อชาติดมือกลับบ้าน

 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหารกลางวัน   อิสระ  เดินเที่ยวห้าง เลือกซื้อของฝากในห้างใหญ่ มีสินค้าจากจีนสารพัดให้เลือกซื้อทั้งห้างก็เหมือนเดินห้างใหญ่ในบ้านเรา สินค้าจำพวกผลไม้อบแห้งอย่างที่ขายที่ตลาดแม่สายมีให้เลือกมากมายราคาก็ถูกมาก

14.30 น.

นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองเชียงรุ้ง

16.50 น.

ออกเดินทางจากเชียงรุ้ง โดยสายการบิน Bangkok Airways เที่ยวบินที่ PG 629  

17.20 น.

จอดแวะส่งผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานสากลเชียงใหม่ 

19.20 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ราคาแพคเก็จทัวร์สิบสองปันนา

(ไปเครื่อง - กลับเรือ  4 วัน 3 คืน)

17,900 / ท่าน [Bkk-Bkk]ผู้ใหญ่พักห้องละ2ท่าน[TwinRoom]

15,900 / ท่าน [Bkk-Bkk]เด็กต่ำกว่า12 ปีเสริมเตียง[infant+bed]

14,900 / ท่าน (Bkk-Bkk)เด็กต่ำกว่า12 ปีไม่เสริมเตียง[infant]

2,500 / ท่าน พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

ราคาขึ้น-ลง เชียงใหม่ ลดลงท่านละ 2,500 บาท

หมายเหตุ  :

อัตรานี้รวม [Inclusive]
- ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ-เชียงรุ้ง, ค่าภาษีสนามบิน, ค่าที่พัก  และอาหารตามรายการ
- ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน 1,000 บาท
- ค่าภาษีสนามบินไทย 500 บาท และค่าภาษีสนามบินจีน 90 หยวน (450 บาท)
- มัคคุเทศก์ท้องถิ่น, ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการ [Guide Service]
- มีประกันอุบัติเหตุการเดินทาง (Personal Accident) วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล Accident  Medical Expense) วงเงินท่านละ 500,000 บาท และการประกันความรับผิดส่วนบุคคล  (Personal Liability) วงเงินท่านละ 200,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม [Exclusive]
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เครื่องดื่มมินิบาร์ [Drinks & Item of a personal natured]
-  ค่า Surcharge น้ำมัน ไป กลับ
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ผู้เดินทางสั่งเองนอกเหนือจากรายการ
- ทิปไกด์ท้องถิ่น, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีขอบิล)

หลักฐานการขอวีซ่า
- หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน, รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

การจองการสำรองที่นั่งและการโอนเงิน

มัดจำค่าเดินทางท่านละ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนวันเดินทาง 15 วัน

  รายละเอียดการโอนเงิน ------>  คลิกที่นี่ครับ

เมื่อโอนเงินจองแล้วให้ส่งแฟกซ์สลิบใบโอนเงินมาที่  02-3472098  หรือสแกนสลิปแล้วส่งมาที่เมล booking_tourdoi@hayoo.com

ขั้นตอนการจอง -> ทัวร์เชคที่ว่าง แจ้งชื่อ - จำนวน - กำหนดวันเดินทาง - เชคตั๋วเครื่องบิน -> โทรกลับ -> โอนมัดจำ -> แฟ๊กซ์สลิบโอนเงิน+ชื่อและหมายเลขหน้า Passport มาก่อน ที่ 02-3472098 -> ส่ง Passport ตัวจริง พร้อมภาพถ่าย 1 นิ้วจำนวน 2 ภาพ ไม่ใส่แว่น ไม่สวมหมวก มาที่สำนักงานทัวร์ดอย  ถึง นายเสกสรร   สุขุม  เลขที่ 47 บ้านพนาสนวิลล่า10  แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

 

หมายเหตุ :  ในกรณีคณะลูกทัวร์ของทัวร์ดอยที่จองกันเข้ามาจำนวนน้อยกว่า 15 คน เช่นจองมาคณะละ 2 คน 3 คน รวมแล้วไม่ถึง 15 ท่านก็จะมีทีมงานของเรือเจ้าชายแม่น้ำโขงเป็นผู้ดูแล  แต่ถ้าหากว่าจองกันเข้ามารวมๆ แล้วเกิน 15 คน ผมก็จะไปด้วย คอยดูแลตลอดทริป  ในการไปจำนวนน้อยถึงแม้ผมจะไม่ได้ไปด้วยก็ไม่มีปัญหา เพราะทีมงานของเรือเจ้าชายแม่น้ำโขงนั้นผมได้ไปดูการทำงานมาแล้ว โอเคครับ ใช้ได้ 

ในกรณีกรุ๊ปเหมาที่จองเดินทางเป็นหมู่คณะจำนวนตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไปก็มีบริการถ่ายภาพลง CD แจกให้ด้วยครับ

 

กรณีกลัวโดนโกง   ผู้ซึ่งเพิ่งจะรู้จักเรามักจะโทรมาถามบ่อยๆ ว่า  " โอนเงินไปแล้วจะโกงหมั๊ย"  

แล้วผู้ที่จะโกงจะบอกหมั๊ยว่าจะโกง แล้วถ้าบอกว่าไม่โกงจะเชื่อหมั๊ย  แล้วจะทำยังไงดี  ลองมาพิจารณากันด้วยเหตุผลดีกว่าหมั๊ย


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 
เลขที่ 12/952

สบายใจได้ไม่ต้องกลัวโกง เพราะ

1. ทัวร์ดอยซื่อสัตย์จริงใจไม่เคยคิดจะโกงใคร  เปิดมาหลายปียังไม่เคยมประวัติเสีย

2. ทัวร์ดอย เป็นทัวร์ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย ใบอนุญาตเลขที่ 12/952

3. ทัวร์ดอยมีตัวตนจริง วางเงินประกันไว้กับ ททท หากโดนเบี้ยวสามารถร้องเรียนกับ ททท และเรียกร้องเงินคืนจาก ททท ได้

4. ทัวร์ดอยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในการประกวดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวปี 2547 ไม่โกงให้เสียชื่อแน่นอน

5.  ถ้ายังกลัวว่าจะโกง เพื่อความสบายใจก็ไม่ต้องจอง ไม่ต้องโทรมาถามจะโกงหมั๊ย


รางวัลยอดเยี่ยม ปี 2547
( Domestic Tour Programmes )