ตารางกรมธรรม์

ความคุ้มครอง

ทุนประกันเนื่องจากอุบัติเหตุ

1. ค่าชดเชยกรณีเสียชีวิต

1,000,000 บาท

2. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ

1,000,000 บาท

3. ค่าชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะ สายตา ทั้งสองข้าง

1,000,000 บาท

4. ค่าชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะ สายตา ข้างใดข้างหนึ่ง

   600,000 บาท

5. ค่าชดเชยการรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

  ตามจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

6. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งศพกลับภูมิลำเนา

   ตามจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

7. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

   ตามจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
   
หมายเหตุ

1. ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 15 ปี  หรืออายุ 75-85 ปี  ความคุ้มครอง 50%  ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามตาราง

2. ผู้เอาประกันภัยอายุเกิน 85 ปี  ไม่คุ้มครอง

3. ระยะเวลาคุ้มครองไม่เกิน 20 วัน  ต่อทริปการเดินทาง

4. ยกเว้นการคุ้มครอง   ขณะผู้เอาประกันอยู่ระหว่างการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

5. ยกเว้นการคุ้มครอง  กรณีการถูกฆาตกรรม  หรือการถูกทำร้ายร่างกาย

 

เงื่อนไขบังคับก่อน

บริษัทอาจไม่รับผิดชดใช้ค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้  เว้นแต่ผู้ถือกรมธรรม์  ผู้เอาประกันภัย  ผู้รับผลประโยชน์หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวได้ปฏิบัติถูกต้อง  ครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย

ข้อตกลงคุ้มครอง

การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองตามความสูญเสียหรือความบาดเจ็บของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาการเดินทาง  และทำให้เกิดผลดังต่อไปนี้

ข้อ 1. การเสียชีวิต  การสูญเสียอวัยวะ  สายตา  หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต  สูญเสียอวัยวะ  สายตา  หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  ภายใน 180 วัน  นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุ  หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาพยาบาลติดต่อกันในฐานะคนไข้ในโรงพยาบาล  และเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี  บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนดังนี้

1.1     100 %  ของจำนวนเงินเอาประกันภัย  สำหรับการเสียชีวิต

1.2     100 %  ของจำนวนเงินเอาประกันภัย  สำหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้นได้เป็นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน  นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ  หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่า  ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

1.3     100 %  ของจำนวนเงินเอาประกันภัย  สำหรับมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ  หรือเท้าทั้งสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า  หรือสายตาสองข้าง

1.4     100 %  ของจำนวนเงินเอาประกันภัย  สำหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ  และเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า

1.5     100 %  ของจำนวนเงินเอาประกันภัย  สำหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ  และสายตาหนึ่งข้าง

1.6     100 %  ของจำนวนเงินเอาประกันภัย  สำหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า  และสายตาหนึ่งข้าง

1.7     60 %  ของจำนวนเงินเอาประกันภัย  สำหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ

1.8     60 %  ของจำนวนเงินเอาประกันภัย  สำหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า

1.9     60 %  ของจำนวนเงินเอาประกันภัย  สำหรับสายตาหนึ่งข้าง

การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิง  หมายถึง  การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ  หรือข้อเท้า  และให้  หมายความรวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้น  โดยมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป

การสูญเสียสายตา  หมายความถึง  ตาบอดสนิท  และไม่มีการรักษาให้หายได้ตลอดไป  บริษัทจะจ่ายค่าทดแทน  ตามข้อนี้  เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น

ข้อ 2. การรักษาพยาบาล

ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย  หรือต้องได้รับการรักษาพยาบาล  โดยพยาบาลที่มีใบอนุญาต  บริษัทจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปจริง  ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันเกิดอุบัติเหตุ  สำหรับค่ารักษาพยาบาล  ค่าการพยาบาล  แต่ไม่รวมถึงการจ้างพยาบาลพิเศษ  ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนเงินที่บริษัทต้องรับผิดที่ระบุไว้ในตาราง  หากแต่ผู้เอาประกันภัย ได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐหรือสวัสดิการอื่นใดหรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว  บริษัทจะรับผิดเพียงจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาล  และค่าการพยาบาลส่วนที่ขาดเท่านั้น

ข้อยกเว้น

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

1. ความสูญเสีย  หรือความเสียหายใดๆ  อันเกิดจาก  หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

ก.   การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา  สารเสพติด  หรือยาเสพติดให้โทษ  จนไม่สามารถครองสติได้

คำว่า  “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา”  นั้นในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด  ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์  ขึ้นไป

ข.   การฆ่าตัวตาย  พยายามฆ่าตัวตาย  หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง

ค.   การได้รับเชื้อโรคปรสิต  เว้นแต่การติดเชื้อโรค  หรือบาดทะยัก  หรือโรคกลัวน้ำ  ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ

ง.   การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม  เว้นแต่ที่จำเป็นจะต้องกระทำ เนื่องจากได้รับบาดเจ็บซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้กระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

จ.   การแท้งลูก

ฉ.   การรักษาฟัน หรือการรักษารากฟัน  เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้นภายใน 7 วัน  นับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ

ช.   การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม  การครอบฟัน  ทันตกรรมประดิษฐ์

ซ.   อาหารเป็นพิษ

ฌ.  การปวดหลัง  อันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท  กระดูกสันหลังเลื่อน  ( Spondylolisthesis)  กระดูกสันหลังเสื่อม  ( Degeneratation )  หรือ  ( Spondylosis )  กระดูกสันหลังอักเสบ  ( Spondylitis )  และภาวะ  Spondylolysis  เว้นแต่มีการแตกหัก  ( Fracture )  หรือการเคลื่อน ( Dislocation )  ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

ญ. สงคราม  (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม)  การรุกราน  หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ  สงครามกลางเมือง  การปฏิวัติ  การกบฏ  การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล  การจลาจล  การนัดหยุดงาน

ฎ.  อาวุธนิวเคลียร์  การแผ่รังสี  หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์  หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ  อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และกรรมวิธีใดๆ  แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์  ซึ่งดำเนินการติดต่อกันไปโดยตัวของมันเอง

2. ความสูญเสีย  หรือความเสียหายใดๆ  ที่เกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้

ก.   ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใดๆ

ข.   ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท

ค.    ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม  หรือขณะที่ถูกจับกุม  หรือหลบหนีการจับกุม

ง.    ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้ามาหรือพำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมาย