บริษัททัวร์

 

<- กลับหน้าแรก ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวอุทัยธานี

 

สถานที่ท่องเที่ยว

เส้นทาง

อำเภอเมือง

อำเภอหนองขาหย่าง

อำเภอหนองฉาง

อำเภอทัพทัน

อำเภอสว่างอารมณ์

อำเภอลานสัก

อำเภอห้วยคต

อำเภอบ้านไร่

แผนที่จังหวัด

แผนที่ตัวเมือง

ธุรกิจท่องเที่ยว

โรงแรม - ที่พัก

ร้านอาหาร

โปรแกรมทัวร์

เที่ยวอุทัยธานี เมืองมหาชนก

จังหวัดอุทัยธานี  ตั้งอยู่ในเขตภาคกลางตอนบนมีพื้นที่ประมาณ ๖,๗๓๐ ตารางกิโลเมตร  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและและภูเขาสูง สภาพป่าไม้ของจังหวัดอุทัยธานีอุดมสมบูรณ์มีความหลากหลายทางธรรมชาติ เขตรักษาพันธุ์ห้วยขาแข้งจึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เป็นผืนป่าอนุรักษ์ที่ควรค่าแก่การดูแลรักษาและนำความภาคภูมิใจมาสู่คนไทยทุกคน ดินแดนบางส่วนพบหลักฐานว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์และเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณหลายเมือง ได้แก่เมืองโบราณบึงคอกช้างในสมัยทวารวดี เมืองโบราณบ้านใต้ เมืองโบราณบ้านคูเมือง และ เมืองโบราณการุ้ง

 ตามตำนานกล่าวว่าในสมัยสุโขทัยท้าวมหาพรหมได้เข้ามาสร้างเมืองที่บ้านอุทัยเก่า(อำเภอหนองฉาง)แล้วพาคนไทยมาอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านกะเหรี่ยงและหมู่บ้านมอญจึงเรียกว่า “เมืองอู่ไทย”ตามกลุ่มหรือที่อยู่ของคนไทย  ต่อมาเกิดความแห้งแล้งกระแสน้ำเปลี่ยนทางเมืองจึงถูกทิ้งร้าง ในสมัยอยุธยาชาวกะเหรี่ยงชื่อ“พะตะเบิด”เข้ามาปรับปรุงเมืองอู่ไทยโดยขุดทะเลสาบขังน้ำไว้ใกล้เมืองและเป็นผู้ปกครองเมืองอู่ไทยเก่าคนแรก ชื่อเมืองจึงเรียกเพี้ยนเป็น“เมืองอุไทย”ตามสำเนียงชาวกะเหรี่ยงและมีฐานะเป็นหัวเมืองหน้าด่านชั้นนอกสกัดกั้นกองทัพพม่าที่จะเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยา ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีการอพยพผู้คนมาตั้งบ้านเรือนที่ริมฝั่งแม่น้ำสะแกกรังมากขึ้น และได้กลายเป็นที่ตั้งของตัวเมืองอุทัยธานีในปัจจุบัน

อุทัยธานีมีสถานที่น่าสนใจทั้งทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีหลายแห่งที่น่ามาเที่ยวชมและศึกษาหาความรู้  อีกทั้งมีสินค้าที่ระลึกประเภทหัตถกรรมและอาหารการกินมากมายเช่นหน่อไม้รวก ข้าวเกรียบปลา ผลไม้แช่อิ่ม ผ้าทอ เครื่องจักสานซึ่งสามารถนำกลับไปเป็นของฝากได้

พาเที่ยวอุทัยธานี   ชมงาน ๑๐๐ ปี ประพาสต้นอุทัยธานี

 

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด อุทัยธานี

มีพื้นที่ทั้งหมด 19,473 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการการปกครองออกเป็น ๘ อำเภอ คือ อำเภอเมือง  อำเภอทัพทัน  อำเภอบ้านไร่   อำเภอลานสัก   อำเภอสว่างอารมณ์  อำเภอหนองขาหย่าง  อำเภอหนองฉาง  อำเภอห้วยคต

สถานที่ท่องเที่ยว อุทัยธานี   จุดหลักๆ ที่น่าสนใจ 


เขาปลาร้า

เขาปลาร้า  เป็นภูเขาหินปูนที่สูงชัน ตั้งอยู่ในเขตอำเภอลานสัก เขาปลาร้ามีความสูงเพียง  598 เมตร แต่สภาพเส้นทางเดินชัน ระยะทาง 900 เมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง สมเด็จพระเทพฯ ได้เสด็จขึ้นยอดเขาปลาร้มมาแล้วเมื่อปี 2530  บนเขาเป็นจุดชมวิวที่สวยงาม ความสำคัญของเขาปลาร้าคือ ภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์อายุประมาณ 3,000 ปี


หุบป่าตาด

หุบป่าดาต ตั้งอยู่ในเขตอำเภอลานสัก เป็นลักษณะของภูมิประเทศเทือกเขาหินปูนที่ล้อมรอบพื้นที่ราบในหุบเขาไม่มีช่องทางออก ภายในหุบมีต้นตาดขึ้นอยู่เต็มไปหมด ลักษณะเหมือนป่าโบราณ ต่อมาทางการได้ระเบิดเจาะช่องทางเป็นอุโมงค์เพื่อให้เข้าไปในหุบได้ เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่น่าสนใจไปเยี่ยมชม


ถ้ำเขาวงค์

ถ้ำเขาวงค์  ตั้งอยู่ในตำบลบ้านไร่ อยู่ห่างจากอำเภอ 12 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์ถ้ำเขาวงค์  ศาลาวัดเป็นอาคาร 4 ชั้น มีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบไทย สร้างด้วยไม้สัก และไม้มะค่า รวมทั้งไม้เก่าที่สร้างได้สวยงามจนผู้มาเยือนคิดว่าเป็นรีสอร์ทหรู  บริเวณวัดจัดภูมิทัศน์ในวัดสวยงาม ส่วนถ้ำเขาวงค์อยู่ลึกเข้าไปในป่าอีกประมาณ 700 เมตร ในถ้ำมีพระพุทธรูปประดิษฐานไว้ให้ผู้เลื่อมใสได้กราบไว้  

1. สถานที่ท่องเที่ยว อำเภอเมือง
1.1  พระบรมรูปพระปฐมบรมมหาชนก
1.2  วัดธรรมโฆษก
1.3  วัดอุโบสถาราม
1.4  เขาสะแกกรัง
1.5  ลำน้ำสะแกกรัง
1.6  วัดจันทราราม
1.7  
วัดสังกัสรัตนคีรี
1.8 
วัดมณีสถิตย์กปิฏฐาราม
1.9  พระแสงดาบศัสตราวุธ
1.10  เกาะเทโพ

--------------------------------------

2. อำเภอหนองขาหย่าง
2.1  บึงทับแต้
2.2  วัดหนองพลวง

3. สถานที่ท่องเที่ยว อ. หนองฉาง
3.1  วัดหนองขุนชาติ
3.2  วัดแจ้ง
3.3  น้ำพุร้อนบ้านสมอทอง

------------------------------------------
4. สถานที่ท่องเที่ยว อ.
ทัพทัน
4.1  แหล่งทอผ้าพื้นเมืองบ้านโคกหม้อ
4.2  เขาปฐวี
4.3  วัดทัพทัน
4.4  ตลาดวัวควาย  หนองหญ้าปล้อง

--------------------------------------

5 สถานที่ท่องเที่ยว อ. สว่างอารมณ์
5.1  หมู่บ้านลาวเวียง
5.2  แหล่งทอผ้าพื้นเมืองลาวเวียง

6 สถานที่ท่องเที่ยว อ.ลานสัก
6.1  หุบป่าตาด
6.2  เขาปลาร้า
6.3  ถ้ำเขาฆ้องชัย
6.4  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
6.5  สวนป่าห้วยระบำ
6.6  เขื่อนทับเสลา
6.7  วัดพระยาพายเรือ
6.8  เขาหัวแรด

------------------------------------------

7 สถานที่ท่องเที่ยว อ. ห้วยคต
7.1  น้ำตกไซเบอร์

 

 

8 สถานที่ท่องเที่ยว อ. บ้านไร่
8.1   วัดถ้ำเขาวง
8.2   วนอุทยานถ้ำเขาวง
8.3   ถ้ำพุหวาย
8.4   ศูนย์แสดงและสาธิตการทอผ้าพื้นเมือง
8.5   วัดเขาวงพรหมจรรย์
 
8.6   เขาถ้ำตะพาบ
8.7  
ศูนย์วัฒนธรรมชาวเขาบ้านอีมาด-อีทราย
8.8   น้ำตกผาร่มเย็น
8.9   น้ำตกแม่ปาง
8.10   ถ้ำเกร็ดดาว
8.11 
น้ำตกตาดดาว
8.12 
สวนพฤกษศาสตร์
การเดินทาง :

ทางรถยนต์

จากกรุงเทพฯสามารถเดินทางไปอุทัยธานีได้หลายเส้นทาง  ได้แก่

๑.  จากถนนพหลโยธินผ่านจังหวัดสระบุรี อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ และอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาลงแพขนานยนต์ ที่อำเภอมโนรมย์ ผ่านวัดท่าซุง (วัดจันทาราม) ศาลากลางจังหวัด เข้าตลาดอุทัยธานี รวมระยะทางประมาณ ๓๐๕ กิโลเมตร

๒.  จากทางหลวงหมายเลข ๓๒ (สายเอเซีย) ผ่านอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท และแยกเข้าทางหลวงหมายเลข ๓๓๓ ตรงทางแยกท่าน้ำอ้อยบริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๒๐๖ ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะทางประมาณ ๑๖ กิโลเมตร ผ่านหน้าโรงพยาบาลเลี้ยวซ้ายเข้าตลาดอุทัยธานี รวมเป็นระยะทางประมาณ ๒๒๒ กิโลเมตร

๓.  อีกเส้นทางหนึ่งเริ่มต้นจากถนนสาย ๓๒ เช่นกัน เมื่อถึงประมาณกิโลเมตรที่ ๓๐ (อยู่ในเขตจังหวัดอยุธยา)เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๓๓๔ และจากนั้นเข้าทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ ไปตามเส้นทาง ข้ามสะพานจังหวัดอ่างทอง จากนั้นมาตามถนนสาย๓๑๑ผ่านจังหวัดสิงห์บุรี   ผ่านจังหวัดชัยนาทที่อำเภอสรรพยา จากนั้นเลี้ยวเข้าเส้นทางหมายเลข ๓๑๘๓ เข้าจังหวัดอุทัยธานี รวมเป็นระยะทางประมาณ ๒๘๓ กิโลเมตร
รถตู้ปรับอากาศ ให้บริการระหว่างเวลา ๐๔.๐๐–๑๘.๐๐ น. จอดบริเวณใต้ทางด่วนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิด้านสนามเป้า

รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการเดินรถระหว่างกรุงเทพฯ-อุทัยธานีทุกวัน จากสถานีขนส่งหมอชิต ๒ กิโลเมตร ๑๑ ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๔ ชั่วโมง ทั้งรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศตั้งแต่เวลา๐๔.๓๐-๑๗.๕๐ น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๙๓๖-๑๙๗๒, ๙๓๖-๑๘๘๒ สถานีเดินรถอุทัยธานี โทร. (๐๕๖) ๕๑๑๙๑๔,๕๑๒๘๕๙, ๕๑๑๐๕๘

นอกจากนี้จากจังหวัดอุทัยธานียังมีรถโดยสารไปยังจังหวัดนครสวรรค์ สุพรรณบุรีและ  นครปฐม
รถไฟ  ต้องโดยสารรถไฟไปลงที่สถานีนครสวรรค์  แล้วต่อรถประจำทางมายังอุทัยธานีอีกประมาณ ๕๐ กิโลเมตร  ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยบริการเดินทาง โทร. ๑๙๖๐, ๒๒๓-๗๐๑๐, ๒๒๓-๗๐๒๐

การเดินทางภายในจังหวัด จะมีทั้งรถสองแถว และรถบัสประจำทางวิ่งตามเส้นทางต่างๆ เช่น อุทัยธานี-หนองฉาง  อุทัยธานี-วัดสิงห์  อุทัยธานี-บ้านไร่  ลานสัก-สว่างอารมณ์-ทัพทัน  บ้านไร่-คลองแห้ง เป็นต้น

ประชากร   300,000 กว่า  ความหนาแน่นอันดับ 66 ของประเทศ

อาณาเขต :

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอพยุหะคีรี อำเภอโกรกพระ และอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอวัดสิงห์และอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท อำเภอ เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์และอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขตแดน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก อำเภอสังขละบุรี และอำเภอ ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
ตำรวจท่องเที่ยว
สถานีขนส่ง 1133
สายด่วนท่องเที่ยว 1672

รวม โรงแรม รีสอร์ท ที่พักทั่วไทย  คลิก

แพ็คเกจทัวร์ ท่องเที่ยวเมืองไทย ต้องไปให้รู้

ทัวร์แม่ฮ่องสอน   ออบหลวง สวนสนบ่อแก้ว ถ้ำแก้วโกมล กะเหรี่ยงคอยาว ทุ่งบัวตอง พระธาตุดอยกองมู ปาย ห้วยน้ำดัง
ทัวร์เชียงใหม่   ดอยอินทนนท์  หมีแพนด้า พระธาตุดอยสุเทพ ดอยอ่างขาง นั่งช้าง ล่องแพ พืชสวนโลกรำลึก
ทัวร์เชียงราย   ภูชี้ฟ้า ดอยตุง วัดร่องขุ่น ดอยแม่สลอง แม่สาย ดอยผาหม่น ทิวลิปบานอลังการ
ทัวร์ปาย   ล่องแม่น้ำปาย บ่อน้ำร้อนท่าปาย วัดน้ำฮู น้ำตกมอแปง พระธาตุแม่เย็น
น้ำตกทีลอซู   อลังการน้ำตกใหญ่กลางป่าทุ่งใหญ่ ล่องแก่งเรือยางชมน้ำตกทีลอซู
แผนที่ประเทศไทย
Update : 07/05/2009

Copyright © สงวนสิทธิ์ภาพถ่าย และบทความ ห้าม Copy นำไปลงเวบของตนเองโดยไม่ได้รับอนุญาต หัวตนเองก็มี สมองตนเองก็มี หัดคิดเองทำเองบ้าง สมองจะได้พัฒนา ไม่ใช่ลอกๆ กันไปจนเป็นนิสัย  สมัยเรียนก็ลอกเพื่อน ทำงานแล้วก็ยังไม่รู้จักคิด เอาแต่จะคัดลอกผลงานคืนอื่น ถ้าไม่พร้อมก็ไม่ต้องทำ ถ้าได้สร้างสรรค์ด้วยสมองของตนเองแม้จะประสบความสำเร็จเพียงเล็กน้อยก็ภูมิใจ และมีกำลังใจที่จะพัฒนา ก่อเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นเยี่ยงอย่างที่ดีกับคนรุ่นหลัง ไม่ใช่สักแต่จะลอก ๆๆๆ แบบขาดความรับผิดชอบ    ชมตัวอย่างการคัดลอก