Home  |   โปรแกรมทัวร์ น้ำตกทีลอซู  |  ทัวร์เชียงราย   |  ทัวร์แม่ฮ่องสอน  |  ทัวร์เขาสก  |  ทัวร์แม่ฮ่องสอน  |  สิบสองปันนา |  แคชเมียร์ - ลาดัค |  ทัวร์กระบี่    | 


ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ภูชี้ฟ้า วัดร่องขุ่น ดอยแม่สลอง

สามเหลี่ยมทองคำ จุดรอยต่อสามประเทศ ไทย ลาว พม่า


Message 1

แม่น้ำรวก พบกันแม่น้ำโขงที่สบรวก สามเหลี่ยมทองคำ


Message 2

สันดอนกลางน้ำ สามเหลี่ยมทองคำ


Message 3

นั่งเรือเที่ยวชมบรรยากาศแม่น้ำโขง น้ำเย็นเฉียบ ลมเย็นสบาย แดดร้อนเปรี้ยง


Message 4

แม่น้ำโขง


Message 5

แม่น้ำโขงในช่วงฤดูฝนน้ำขุ่นแดง


Message 6

คณะทัวร์ดอยที่จุดชมวิวสามเหลี่ยมทองคำ


Message 7

พระเจ้าสี่แผ่นดินที่สามเหลี่ยมทองคำ


Message 8

ช้างที่สามเหลี่ยมทองคำ


Message 9

สามเหลี่ยมทองคำ


Message 10

พระเจ้าสี่แผ่นดิน สามเหลี่ยมทองคำ


Message 11

ตุงเฉลิมพระเกียรติ


Message 12

นักท่องเที่ยวทัวร์ดอย


Message 13

ถ่ายรูป


Message 14

ป้ายสามเหลี่ยมทองคำ


Message 15

คณะทัวร์ดอย


Message 16

ภาพซ้ำ


Message 17

นักท่องเที่ยวทัวร์ดอย


Message 18

สามเหลี่ยมทองคำ


Message 19

นมัสการพระเจ้าสี่แผ่นดิน


Message 20

ป้ายสามเหลี่ยมทองคำ

 

หน้าที่  1  /  2  /  3  /  4  / 5  /  6  /  7  / 8  <--  Previous  -+-   Next -->