Home  |   โปรแกรมทัวร์ น้ำตกทีลอซู  |  ทัวร์เชียงราย   |  ทัวร์แม่ฮ่องสอน  |  ทัวร์เขาสก  |  ทัวร์แม่ฮ่องสอน  |  สิบสองปันนา |  แคชเมียร์ - ลาดัค |  ทัวร์กระบี่    | 


ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ภูชี้ฟ้า วัดร่องขุ่น ดอยแม่สลอง 

ถนนในแม่สาย ปลายสุดคือด่านไทย-พม่า


Message 1

ด่านชายแดนไทยพม่า


Message 2

สะพานข้ามแดนไทย-พม่า มีแม่น้ำรวกกั้นชายแดน


Message 3

นักท่องเที่ยวข้ามไปมา


Message 4

ป้ายเหนือสุดสยามก่อนหน้านี้


Message 5

ป้ายเหนือสุดสยามปัจจุบันนี้


Message 6

นักท่องเที่ยวคณะทัวร์ดอย ที่เหนือสุดสยาม


Message 7

ตลาดสินค้าแม่สาย เกือบทั้งหมดมาจากจีนโดยล่องมาทางเรือ


Message 8

ตลาดแม่สาย ปัจจุบันมีหลังคาแล้ว


Message 9

เห็ดหอมแห้งจากจีน


Message 10

สินค้าสารพัด


Message 11

อัญมณีส่วนใหญ่มาจากพม่า


Message 12

อัญมณีส่วนใหญ่มาจากพม่า


Message 13

อัญมณีส่วนใหญ่มาจากพม่า


Message 14

อัญมณีส่วนใหญ่มาจากพม่า


Message 15

ร้านค้าทั่วไป


Message 16

จุดชมวิวแม่สาย  อาคารสีฟ้ายอดแหลมด้านซ้ายคือด่านฝั่งพม่า  สีฟ้าด้านขวาคือด่านฝั่งไทย


Message 17

อาคารสีฟ้ายอดแหลมด้านซ้ายคือด่านฝั่งพม่า


Message 18

แม่น้ำรวก ไหลผ่านกลาง แบ่งแนวเขตประเทศ ซ้ายคือพม่า ขวาคือไทย


Message 19

บ้านเมืองฝั่งพม่า


Message 20

ศาลสมเด็จพระนเรศวร

 

หน้าที่  1  /  2  /  3  /  4  / 5  /  6  /  7  / 8  <--  Previous  -+-   Next -->