ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและการแข่งขันเรือยาว 
"ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกำมารี" จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2552

ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 4 ตุลาคม 2552 

ณ บริเวณสนามมิ่งเมืองสกลนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ และวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร 
งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ของชาวสกลนคร จะจัดขึ้นระหว่างวันขึ้น 12-15 ค่ำเดือน 11 ของทุกปีสำหรับวันขึ้น 14 ค่ำ จะเป็นวัน แห่ขบวนปราสาทผึ้ง
ที่ยิ่งใหญ่ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ขบวน ปราสาทผึ้งที่ตกแต่งอย่างวิจิตรสวย งามของคุ้มวัดต่าง ๆ จำนวนกว่า 20 คุ้ม จะเริ่มออก จากสนามมิ่งเมืองในเขต
เทศบาลเมืองสกลนครแห่ไป ตามถนนสขุเกษมแยกเข้าถนน เจริญเมือง เข้าสู่วัดพระธาตุ-เชิงชุมวรวิหาร ปราสาทผึ้งที่นำมาแต่ละขบวนจะมา ตั้งไว้เป็น
พุทธบูชา ณบริเวณวัดพระธาตุเชิงชุมด้วยความศรัทธาของชาวอีสาน ที่เชื่อว่าในเทศกาลออกพรรษา พระพุทธเจ้าชั้นดาวดึงส์ เพื่อมาโปรดเวนัยสัตว์
ในโลกมนุษย์ให้ พ้นทุกข์ ในตอนกลางคืนของวันขึ้น 13 ค่ำ ก่อนวันทำการ ขบวนปราสาทผึ้งชาวคุ้มต่าง ๆ จะนำ ปราสาทผึ้งของตนที่ตก แต่งอย่าง
สวยงาม ประดับโคม ไฟหลากสี มาตั้ง ประกวดแข่งขันกัน ณ สนามมิ่งเมืองเพื่อให้ ประชาชนได้ชมความสวยงามอย่างใกล้ชิด 
กำหนดการงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและการแข่งขันเรือยาว
“ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2552
ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 4 ตุลาคม 2552 
ณ บริเวณสนามมิ่งเมืองสกลนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์และวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร 


******************************************
วันที่ 30 กันยายน 2552
พิธีเปิดการแข่งขันเรือยาว “ชิงถ้วยพระราชทานฯ”

เวลา 09.30 น. - ขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ พร้อมกันที่บริเวณประติมากรรมจังหวัดสกลนคร 
- อัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ ขึ้นประดิษฐานบุษบก (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย)
เวลา 10.00 น. - วงดุริยางค์นำขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ เคลื่อนขบวนออกจากประติมากรรม
ไปตามถนนมรรคาลัย เดินตรงเข้าสู่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
- เรือทุกลำพร้อมกันที่หน้ากองอำนวยการบริเวณสนามแข่งเรือยาวฯ 
ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
เวลา 10.45 น. - คณะกรรมการจัดการแข่งขันเรือยาวฯ ตั้งแถวหน้ากองอำนวยการ 
เวลา 11.00 น. - ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณจัดงานฯ 
- วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์
- ขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ เคลื่อนเข้าสู่กองอำนวยการ
- อัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ ขึ้นประดิษฐานที่แท่นพระบรมสาทิสลักษณ์ 
(วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย)
- เชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงชาติ)
- พิธีกร เชิญประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพและประจำแท่นประธาน
เพื่อรับฟังคำกล่าวรายงาน
- พิธีกรเชิญประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันเรือยาวฯ 
กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
- ประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขันเรือยาวฯ ลั่นฆ้อง 3 ครั้ง 
(วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
- พิธีกร เชิญนักกีฬาอาวุโสนำกล่าวคำปฏิญาณตน (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงกราวกีฬา)
- การประกวดรำหางนกยูง (บนหัวเรือ)
- การแข่งขันเรือยาว (รอบคัดเลือก)
เวลา 18.00 น. - ร้านจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) พร้อมสวนสนุก 
ณ สนามมิ่งเมืองสกลนคร 
- "เทศกาลของดีของแซบเมืองสกล" 
- คอนเสิร์ต พีสะเดิด 

วันที่ 1 ตุลาคม 2552
พิธีปิดการแข่งขันเรือยาว “ชิงถ้วยพระราชทานฯ”
เวลา 09.00 น. - การแข่งขันเรือยาวฯ (รอบที่ 2 รอบที่ 3 ทุกประเภท) ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
เวลา 15.00 น. - แข่งขันเรือยาวรอบชิงชนะเลิศ ทุกประเภท 
- คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันเรือยาวฯ พร้อมกันที่หน้ากองอำนวยการ
- ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณจัดงานฯ 
- พิธีกร เชิญประธานในพิธีประจำแท่นประธานฯ เพื่อรับฟังคำกล่าวรายงาน 
- ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันเรือยาวฯ กล่าวรายงาน 
- ประธานในพิธีมอบรางวัลและกล่าวปิดการแข่งขันเรือยาวฯ
- เชิญธงชาติลงจากยอดเสา (เปิดเทปเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี)
เวลา 18.00 น. - ร้านจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) พร้อมสวนสนุก 
ณ สนามมิ่งเมืองสกลนคร 
- "เทศกาลของดีของแซบเมืองสกล" 
- คอนเสิร์ต กะลา & พั้นซ์ 
วันที่ 2 ตุลาคม 2552
การประกวดพานบายศรี
เวลา 08.30 น. - คณะกรรมการตัดสินฯ ผู้เข้าร่วมการประกวดพานบายศรี และแขกผู้มีเกียรติ 
พร้อมกันที่บริเวณสนามมวย ณ สนามมิ่งเมืองสกลนคร
เวลา 09.00 น. - การแข่งขันประกวดทำพานบายศรี
เวลา 16.00 น. - คุ้มวัดนำปราสาทผึ้งประยุกต์-โบราณ มาตั้งโชว์ ณ สนามมิ่งเมืองสกลนคร
เวลา 17.00 น. - ประกาศผลการประกวดพานบายศรี 
เวลา 18.00 น. - ร้านจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) พร้อมสวนสนุก 
ณ สนามมิ่งเมืองสกลนคร 
- "เทศกาลของดีของแซบเมืองสกล" 
- พิธีบายศรีสู่ขวัญและงานพาแลง
เวลา 18.30 น. - แขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ บริเวณสนามมิ่งเมืองสกลนคร
เวลา 19.00 น. - ประธานในพิธีมาถึงบริเวณจัดงานฯ
- พิธีกร เชิญประธานในพิธีจุดเทียนในพานบายศรี
- พิธีกร เชิญผู้อาวุโสผูกแขนพราหมณ์
- พราหมณ์ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญข้าราชการผู้ใหญ่และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานฯ
- งานพาแลง
- การแสดงดนตรีพื้นเมืองและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
- คอนเสิร์ต อาภาพร นครสวรรค์ & ตลกคณะเหลือเฟือ ม๊กจ๊ก

วันที่ 3 ตุลาคม 2552
พิธีเปิดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง “ชิงถ้วยพระราชทานฯ” ประจำปี 2552
เวลา 14.00 น. - ขบวนนำ ขบวนแห่ปราสาทผึ้งประยุกต์-โบราณ ขบวนชุดการแสดงทุกชุด
เข้าประจำจุดที่กำหนดไว้ โดยหัวขบวนเริ่มจากสามแยกธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ท้ายขบวนไปตามถนนสุขเกษมไปทางลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5
เวลา 14.30 น. - การแสดงดนตรีพื้นเมืองและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 
เวลา 15.00 น. - คณะกรรมการดำเนินการจัดงานและแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกันที่ปะรำพิธี
บริเวณหน้าปั๊มน้ำเอสโซ่ถนนสุขเกษมบริเวณสามแยกธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
ถึงสี่แยกธนาคารกสิกรไทย
เวลา 15.30 น. - ขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มาถึงปะรำพิธีเปิดงานฯ
- อัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ลงประดิษฐานที่แท่นพระบรมสาทิสลักษณ์ (วงดนตรีพื้นเมืองบรรเลงเพลงมหาชัย)
เวลา 16.00 น. - ประธานในพิธีมาถึงบริเวณจัดงาน (วงดนตรีพื้นเมืองบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
- ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพและเชิญประธานที่แท่นประธาน
เพื่อรับฟังคำกล่าวรายงาน 
- ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดงานฯ กล่าวรายงาน
- ประธานมอบโล่เกียรติยศให้ผู้สนับสนุนการจัดงานฯ
- ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง “ชิงถ้วยพระราชทานฯ”
ประจำปี 2552 (ลั่นฆ้อง 3 ครั้ง) ตัดริบบิ้นเปิดขบวนแห่ปราสาทผึ้งฯ
- เคลื่อนขบวนแห่ปราสาทผึ้งฯ ประกอบแสง สี เสียง ไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้
เข้าสู่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร 
- พิธีถวายปราสาทผึ้งโบราณ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
เวลา 18.00 น. - ร้านจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) พร้อมสวนสนุก 
ณ สนามมิ่งเมืองสกลนคร 
- "เทศกาลของดีของแซบเมืองสกล" 
- ประกาศผลการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ ณ เวทีกลางสนามมิ่งเมืองสกลนคร 
- คอนเสิร์ต AIS สวัสดีลูกทุ่งทั่วไทย 

วันที่ 4 ตุลาคม 2552
การแข่งขันวิ่งปราสาทผึ้งมินิมาราธอน (ครอบครัวผาแดง – นางไอ่)
เวลา 05.00 น. - นักกีฬารายงานตัว ณ ลานรวมใจไทสกล 
เวลา 06.00 น. - ปล่อยตัวนักกีฬา 
- มอบรางวัลการแข่งขันวิ่งปราสาทผึ้งมินิมาราธอน
พิธีทำบุญตักบาตร 
เวลา 06.30 น. - ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พร้อมกันที่บริเวณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
เวลา 07.30 น. - ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณจัดงานฯ 
- ประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย 
- อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล
- กล่าวถวายอาหารบิณฑบาตแด่พระสงฆ์
- พระสงฆ์ให้พร
- พระภิกษุ – สามเณร ออกรับบิณฑบาต
- เสร็จพิธี

ข้อมูลท่องเที่ยวทั่วไทย

ข้อมูลท่องเที่ยวภาคเหนือ   เชียงใหม่   เชียงราย   แม่ฮ่องสอน  อุทัยธานี  กาญจนบุรี   ปาย   สิบสองปันนา   

น้ำตกต่างๆ   น้ำตกทีลอซู  น้ำตกโกรกอีดก

แพคเกจทัวร์  ทัวร์ดอย  เที่ยวดอย  ทัวร์เชียงใหม่  ทัวร์เชียงราย  ทัวร์แม่ฮ่องสอน  ทัวร์ปาย  ทัวร์เขาสก   ทัวร์น้ำตกทีลอซู   ทัวร์หลวงพระบาง   ทัวร์น่าน 
ทัวร์กาญจนบุรี   แพคเกจทัวร์น้ำตกทีลอซู   ทัวร์ภูสอยดาว   ทัวร์ดอยเชียงดาว   ทัวร์ดอยผ้าห่มปก   ทัวร์นิวซีแลนด์   ทัวร์อินเดีย  

แผนที่  แผนที่ประเทศไทย   แผนที่เชียงใหม่   แผนที่เชียงราย   แผนที่แม่ฮ่องสอน   แผนที่อุบลราชธานี   แผนที่หนองคาย    แผนที่นครราชสีมา   แผนที่กระบี่    แผนที่ภูเก็ต   แผนที่พังงา   แผนที่กรุงเทพ   

เที่ยวทะเล   เกาะช้าง     

ที่พัก  ที่พักเชียงใหม่  ที่พักเชียงราย  ที่พักปาย  ที่พักแม่ฮ่องสอน  ที่พักเกาะช้าง  ที่พักเกาะเสม็ด  ที่พักกระบี่  ที่พักภูเก็ต   ที่พักหัวหิน  ที่พักชะอำ  
ที่พักสังขละบุรี
   ที่พักเลย    

ข้อเที่ยวดอย ภูเขา แค้มปิ้ง    ดอยอ่างขาง   ดอยเชียงดาว   ดอยผ้าห่มปก   ดอยม่อนจอง    ดอยลังกาหลวง   ภูสอยดาว   ดอยตุง   ภูชี้ฟ้า   ภูกระดึง   เขาสก  
แก่งกระจาน   ภูลังกา   ป่า ภูเขา
   

ข้อมูลทั่วไป   ดอกไม้  ไม้ดอกหอม  กล้วยไม้  บัว  ดอกบัว  องุ่น  หมอดู  ทำนายฝัน   ดวงวันนี้   ภาพพื้นหลัง   ป่าไม้   เขื่อน   นก  ผีเสื้อ  Gmail  สมัครอีเมลล์

การเดินทาง   สถานีขนส่งหมอชิต   สถานีขนส่งสายใต้  

วัด   พระแก้วมรกต  รับสมัครไกด์